Banner ECOLUS

ECOLUS Platform for Smart Farm

icon ecolus

ระบบบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ

เป็น Platform AIU. (AI + IoT + Unmanned) โดย Smart Farm ได้นำ Platform นี้ มาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเกษตรขนาดใหญ่ ระบบรองรับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) เพื่อบินสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผลพันธุ์พืชที่ปลูก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แร่ธาตุในดิน แหล่งน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อนำข้อมูลในการปรับปรุงการเพาะปลูก และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ IoT เพื่อควบคุม สั่งการให้น้ำ ปุ๋ย หรืออื่นๆ ตามความต้องการของพืชตลอดจนการนำระบบการถ่ายภาพ 3 มิติมาใช้ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพืชตามวงรอบ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ Big Data ด้วยระบบ AI ทำให้การทำนายผลแม่นนำ การวัดค่าแร่ธาตุต่างๆ ในดิน สามารถตอบสนองความต้องการของพืชได้อย่างตรงจุด เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร

** ระบบนี้เหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการทำงานด้านการเกษตร

Smart Technology for Smart Farm

logo EON-AI
logo EON-AI

Eye On net
AI Platform & Solution