Banner Ai-GO

โกเอไอ (GO AI)

ระบบบริหารจัดการขนส่งด้วย AI

เป็นระบบบริหารจัดการขนส่งด้วย AI ช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับการให้บริการด้วย Al โดยช่วยวางแผนเส้นทางการเดินทาง, บริการการรับ-ส่งสินค้า, การติดตาม และการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ GO AI มี Platform เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น GPS กล้อง Sensor เพื่อนำมาวิเคราะห์ แสดงผล และแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุม

โกเอไอ GO AI ระบบจัดการขนส่ง Part 1/3

โกเอไอ GO AI ระบบจัดการขนส่ง Part 2/3

โกเอไอ GO AI ระบบจัดการขนส่ง Part 3/3

GO AI - future transport solution

ระบบ GO AI เหมาะสมกับธุรกิจขนส่งดังนี้

รถขนเงิน

รถหัวลาก

รถบรรทุก / รถส่งของ

รถรับจ้าง / เรือรับจ้าง

logo EON-AI
logo EON-AI

Eye On net
AI Platform & Solution